Ungdomsprogrammet Youth in Action blir del av Erasmus+

“Youth in Action-programmet blir en del av EU:s utbildnings-, ungdoms- och sportprogram Erasmus+. Programmets olika delområden har som sina gemensamma mål att förbättra ungdomars sysselsättningsmöjligheter, utbildningsnivå och färdigheter, öka ungdomars sociala kapital, påverkningsmöjligheter och aktiva deltagande i samhället, ta hänsyn till olika ungdomar och underlätta samarbete mellan olika sektorer.’

Ungdomssektorn har i fortsättning ett eget delområde inom programmet. Specifika mål för ungdomsområdet är att utveckla nyckelfärdigheter bland ungdomar som har en sämre utgångspunkt än andra, erkänna icke-formellt och informellt lärande och utveckla kvaliteten och den globala dimensionen i ungdomsarbete.

Fler kategorier av bidragsmottagare
Bidrag beviljasför projekt inom ungdomsområdet åt allmännyttiga organisationer, offentliga organ och ungdomars fria grupper. Utöver dessa kan bidragsmottagarna vara samhälleliga företag och vinstbringande företag som bär socialt ansvar. Deltagarnas profil påverkar projektbidragets storlek.

Tidigare verksamhetsformer kvar inom mobilitet
Ungdomsutbyten, volontärtjänst och ungdomsarbetares mobilitet finansieras ur kärnfunktion 1 (mobilitet). Bidraget består av aktivitetsbidrag (enhetskostnad/dag/deltagare), resekostnadsersättning enligt avstånd och specialkostnader.

Kärnfunktion 2 sporrar till bredare utvecklingssamarbete
En nyhet inom ungdomssektorn är så kallade strategiska partnerskapsprojekt som syftar till att utveckla och sprida nya arbetssätt. Här kan man samarbeta över sektorsgränser, till exempel organisationer, kommunalt ungdomsväsende och skolor eller arbetslivstjänster tillsammans. Eller fria grupper av ungdomar kan lösa sociala problem genom att testa nya samhälleliga företagsmodeller. Tanken med kärnfunktionen är att ge bidragsmottagarna fria händer att genomföra verksamhet som är förnuftig med tanke på målen, utan att ställa för många formella krav på projekten. Projekten har som mål att producera olika verktyg, metoder och material. Finansieringen för dessa projekt består av olika bidrag med schablonbelopp enligtverksamhetens innehåll som väljs från en ”finansieringspalett”. Liknande samarbete kan också bedrivas med andra partnerländer.

Ungas deltagande i beslutsfattande förstärks
Kärnfunktion 3, Bidrag för politisk förnyelse, omfattar finansiering för programmets stödstrukturer och för projekt som främjar dialog mellan ungdomar och beslutsfattare. Dessa projekt avser träffar där ungdomarna får information, kan uttrycka sina åsikter och diskutera med beslutfattare om teman som handlar om aktuella ämnen för en strukturerad dialog eller de förnyade ramarna för europeiskt samarbete inom ungdomssektorn. Bidraget består av aktivitetsbidrag (enhetskostnad/dag/deltagare), resekostnadsersättning enligt avstånd och specialkostnader.

De största förändringarna i ett nötskal
• Den sökande organisationen måste registrera sig före ansökan.
• Ansökan och rapportering görs elektroniskt.
• Finansieringsreglerna och kostnadsrapporteringen förenklas.
• Fokus ligger på projektens resultat.
• Kärnfunktion 2 öppnar nya samarbetsmöjligheter.
• Europeiska ungdomsportalen är ett viktigt redskap.

Närmare information och ansökan
Information om programmets beredning publiceras på CIMOs webbplats http://www.cimo.fi/program/youth_in_action/forberedelse_ny_programperiod. Sidan uppdateras i takt med att det fattas beslut om olika detaljer.
CIMOs Youth in Action-team svarar på era frågor: nuoriso(at)cimo.fi

Källa: Erasmus+ Youth in Action (2014–2020) -broschyr