isbana

köra på isbana?
ska bilen vara besiktad,försäkrad?
vad gäller?

Kommentera
Visa svar

Ungdomsliv.fi svarar

Hej

I Finland finns det terrängtrafiklag (22.12.1995/1710, www.finlex.fi). Nedan finns några grundläggande uppgifter.

"3 §: I denna lag avses med 1) motordrivet fordon ett fortskaffningsmedel som rör sig med maskinkraft och som färdas på marken eller på isen eller som vid färden har kontakt med marken eller med isen och som inte färdas på skenor, och med 2) terräng markområden och isbelagda vattenområden som inte är vägar och som inte är avsedda för motorfordons-, spår- eller lufttrafik."

"4 § Det är förbjudet att utan markägarens eller markinnehavarens tillstånd färdas med, stanna eller parkera motordrivna fordon på markområden i terräng."

"5 § När ett motordrivet fordon förs utanför väg skall iakttas den omsorg och försiktighet som omständigheterna kräver för undvikande av fara och skada. Ett motordrivet fordon skall i terräng användas så att skador på och olägenheter för naturen och den övriga miljön, fastigheter och naturnäringar undviks samt så att bosättningen och den övriga miljön inte störs i onödan."

"6 § Motordrivna fordon får i terräng framföras av personer som fyllt 15 år. Åldersbegränsningen i 1 mom. gäller inte förare av motordrivna fordon vid körning enbart på arbetsplats-, fabriks-, hamn-, lager- eller tävlingsområden som är avstängda för allmän trafik eller på andra liknande områden.
Ett motordrivet fordon får inte för körning på andra områden än sådana som avses i 2 mom. överlåtas att föras av någon som inte har fyllt 15 år."

Om besiktningen hittar jag olika uppgifter. Jag uppmuntrar dig att kontakta Trafi (trafiksäkerhetverket), kontakt uppgifter: https://www.trafi.fi/sv/trafi/kontaktinformation. I försäkringsärenden är det också bra att kontakta försäkringsbolak. Information som jag kunde hitta om ärenden är motsägelsefulla.

Med vänliga hälsningar, Mika - Ungdomsliv.fi